Algemene verkoopvoorwaarden Kadowinkel "De Roos" - Kadowinkel De Roos

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene verkoopvoorwaarden Kadowinkel "De Roos"Algemene verkoopvoorwaarden van Para Centrum “De Roos”.Artikel 1. Toepasselijkheid
• Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Para Centrum “De Roos” zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
• Alle aanbiedingen van Para Centrum “De Roos” zijn vrijblijvend. Para Centrum “De Roos” behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Para Centrum “De Roos”. Para Centrum “De Roos” is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.
• Para Centrum “De Roos” kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de webwinkel opgenomen aanbod is Para Centrum “De Roos” daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Para Centrum “De Roos” anders aangeeft.Artikel 3. Prijzen en betalingen
• De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
• Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders tijdens de bestelprocedure of schriftelijk is overeengekomen.
• Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Para Centrum “De Roos”.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Als Para Centrum “De Roos” zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn. Para Centrum “De Roos” heeft ook de bevoegdheid om daar bovenop ook de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
• Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Para Centrum “De Roos” gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
• Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten
De totale verzendkosten zijn altijd zichtbaar voordat u de bestelling heeft afgerond, dus nog voordat u de koop bevestigd. U
 kunt ten alle tijden de bestelprocedure stoppen zonder enige gevolgen.Artikel 5. Levering
• Levering door Para Centrum “De Roos” vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 24 uur / 5 werkdagen (afhankelijk van de gekozen betaaloptie), maar uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Para Centrum “De Roos” anders is aangegeven.
• Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 4 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke of per email mededeling daarvan te doen aan Para Centrum “De Roos”. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
• Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het door u opgegeven huisadres van de consument. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
• De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.


Artikel 6. Garantie
• Para Centrum “De Roos” garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
• De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 8 dagen na levering.
• De rekening van Para Centrum “De Roos” dient als bewijs met betrekking tot de garantie.
• Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Para Centrum “De Roos” de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Para Centrum “De Roos” vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Para Centrum “De Roos” te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
• De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Para Centrum “De Roos”, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
• Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Para Centrum “De Roos” in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
• U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst te (doen) inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen een (1) maand na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Para Centrum “De Roos” te melden.
• Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Para Centrum “De Roos” de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
• Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Para Centrum “De Roos” te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.
• Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking (indien van toepassing) niet is verbroken. Door Para Centrum “De Roos” ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. (van de consument)
• Uitgesloten van retourrecht genoemd in dit artikel geldt in de volgende gevallen:
- Artikelen die speciaal op bestelling voor de consument zijn gemaakt
- Cd’s, Dvd’s en Cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
- Producten waarvan de originele verpakking is verbroken (indien van toepassing)
- Producten die zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd zijn door de consument
- Edelstenen en mineralen, Etherische oliën, Wierook, Boeken, Houten beelden
• Para Centrum “De Roos” is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke is ontstaan tijdens het vervoer van uw product via Post.nl., of andere bedrijven die voor verzending zorgdragen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Para Centrum “De Roos” verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.Artikel 9. Overmacht
• Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Para Centrum “De Roos” in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Para Centrum “De Roos” gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
• Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Para Centrum “De Roos” kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Para Centrum “De Roos” dan wel tussen Para Centrum “De Roos” en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Para Centrum “De Roos”, is Para Centrum “De Roos” niet aansprakelijk.Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Inschrijving KvK
Para Centrum “De Roos” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24342201.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu